SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEJLMAND KOMMUNIKATION (B2B)

1. Anvendelse

1.1  Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb af produkter, undervisningsmateriale og kurser, der rekvireres online eller telefonisk (herefter kaldet produkter) hos TEJLMAND KOMMUNIKATION, CVR-nr.: 29502692.

1.2  Enhver levering fra TEJLMAND KOMMUNIKATION sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber.

2. Indgåelse

2.1  TEJLMAND KOMMUNIKATION bliver tidligst forpligtet ved de af virksomheden afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når TEJLMAND KOMMUNIKATION har afsendt sin ordrebekræftelse eller en faktura.

3. Priser

3.1  Alle priser, herunder priser i henhold til de af TEJLMAND KOMMUNIKATION udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. TEJLMAND KOMMUNIKATION forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

4. Leveringsbetingelser

4.1  TEJLMAND KOMMUNIKATION vælger selv, hvilket forsendelsesfirma, der anvendes til levering af de bestilte produkter. Såfremt Køber har særlige ønsker til et specifikt forsendelsesfirma, skal dette aftales selvstændigt med Emotionelle Kundetyper ApS.

4.2  TEJLMAND KOMMUNIKATION har intet ansvar for forsinkelse, der skyldes forsendelsesfirmaets for- hold, ligesom Køber ikke er berettiget til at hæve købet, som følge af forsinkelse med levering, der skyldes forsendelsesfirmaets forhold.

4.3  Såfremt en forsendelse går til grunde, er TEJLMAND KOMMUNIKATION indstillet på at finde en løsning med Køber, der ofte indebærer en omlevering af det fysiske materiale mod et gebyr.

5. Bestillingsprocessen5.1  Når købet er gennemført på tejlmandkommunikation.dk eller telefonisk, vil Køber modtage en ordrebekræftelse/faktura via den af Køber oplyste mailadresse.

5.2  Såfremt Køber har købt et produkt, der alene kan tilgås online, vil Køber ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Dette varer typisk 5 minutter.

5.3  Det er Købers eget ansvar at sikre, at han bliver bekendt med fakturaen, og at den eventuelle mail, der indeholder adgangskode mv., ikke forsvinder i en SPAM-mappe i Købers mailindbakke.

5.4  TEJLMAND KOMMUNIKATION står til rådighed, hvis Køber oplever problemer med at modtage ovenstående materiale. Køber opfordres til at kontakte kundeservice på kundeservice@tejlmandkommunikation.dk hvis der opleves problemer.

6. Betaling

6.1  Betaling sker kontant til det af TEJLMAND KOMMUNIKATION anviste betalingssted.

6.2  Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

6.3  Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

6.4  Ved yderligere betalingsmisligholdelse er TEJLMAND KOMMUNIKATION berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.5  Alle produkter er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter TEJLMAND KOMMUNIKATION er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

7. Aflysning af kurser mv.

7.1  TEJLMAND KOMMUNIKATION forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser, foredrag og webinars ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. En sådan aflysning indebærer, at Køber modtager en kreditnota på sit køb hos TEJLMAND KOMMUNIKATION.

7.2  TEJLMAND KOMMUNIKATION dækker dog ikke køb af evt. ikke-refunderbare flybilletter, hotel-bookinger og andre direkte relaterede udgifter.

8. TEJLMAND KOMMUNIKATION’s ansvar

8.1 TEJLMAND KOMMUNIKATION og dennes samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, som TEJLMAND KOMMUNIKATION tilvejebringer for Køber.

8.4  Det er Købers eget ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.

9. Lovvalg og værneting

9.1 Uoverensstemmelser mellem TEJLMAND KOMMUNIKATION og Køber om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Odense og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er revideret pr. 9. august 2019